جمعه, 26 شهريور 1400
مصوبات 99/12/24

بند  یکم :  لایحه شماره 34263/3 مورخ 99/12/24 شهرداری قدس ،  عطف به نامه شماره 2825/م/626 مورخ 99/12/19 و شماره 2853/م/626 مورخ 99/12/24 فرمانداری شهرستان قدس درخصوص تأمین تعداد 900 پرس غذا و میان وعده  پرسنل نیروی انتظامی  و ناحیه مقاومت بسیج شهرستان قدس در تاریخ 99/12/26 (چهارشنبه پایان سال ) در نظر دارد بابت تأمین غذا و میان وعده  مبلغ 670/000/000 سال از محل ردیف 3022019904 تملک دارایی هزینه نماید.(یک نسخه تصویر مدارک ضمیمه صورتجلسه می باشد)(با 9 رای موافق تصویب شد)

بند دوم :  لایحه شماره 34188/3 مورخ 99/12/24 شهرداری قدس، دراجرای آیین نامه مالی شهرداری و با عنایت به عملکرد قطعی 11ماهه بودجه در سال جاری و پیش بینی كاهش وصولی قطعی تا پایان دوره مالی نسبت به بودجه مصوب، در نظر دارد نسبت به آخرین اصلاح بودجه  سال 1399  به شرح ذیل اقدام نماید. (یک نسخه تصویر مدارک ضمیمه صورتجلسه می باشد)( با 5 رای موافق و 4 رای مخالف تصویب شد)

بند سوم :  لایحه شماره 31411/3 مورخ 99/11/29 شهرداری قدس،باتوجه به مجوز شماره 2845-10 مورخ 97/8/26 درنظردارد جهت پرداخت حق مأموریت  و ایاب ذهاب آقای ابوالفضل نجفی (ذیحساب اعتبارات استانی ) ازتاریخ 1/1/99 ماهیانه مبلغ 10/000/000 ریال ازمحل اعتبارات ردیف  120201 مصارف اقتصادی ( خدمات قراردادی اشخاص) دروجه مشارالیه اقدام نماید.(یک نسخه تصویر مدارک ضمیمه صورتجلسه می باشد)

( با 6 رای موافق و 3 رای مخالف تصویب شد)

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.7.2.0
    V5.7.2.0