جمعه, 26 شهريور 1400
مصوبات 99/12/19

بند یکم : نامه شماره 32282/3 مورخ 99/12/17 شهرداری قدس ، بازگشت به نامه شماره 343-10 مورخ 5/12/99 پیرو لایحه اصداری شهرداری به شماره 34481/3 مورخ 99/2/27 پیرامون اعمال ماده 101 قانون شهرداریها مربوط به ملک متعلق به  آقای مجید جعفریان به متراژ 378 مترمربع به نشانی خیابان سی متری شورا ، کوچه یاران حبشی ، انتهای کوچه با کاربری مسکونی که وفق گزارش هیئت کارشناسان رسمی دادگستری مثبوت در دبیرخانه شهرداری به شماره 5795/3 مورخ 99/3/24 جمعاً به مبلغ 3/364/000/000 ریال تقویم که در این خصوص مصوبه شورای اسلامی شهر نیز طی شماره 343-10 مورخ 99/8/1 صادر شده  و از آنجا که مصوبه شورای اسلامی شهر با اصرار بر انجام مصوبه ارسال گردیده و از طرفی مدیر کل محترم دفتر امور شهری و شورا به مصوبه مورد نظر ایراد گرفته و از سویی دیگر مصوبه صدرالبیان در جلسه 364 مورخ 99/5/7 کمیته تطبیق فرمانداری بررسی و با توجه به عدم ارائه مستندات قانونی مورد مخالفت قرار گرفته و النهایه با بررسی انجام شده به شرح ذیل هیئت مزبور انشاء رأی نموده است(با عنایت به اینکه ایراد هئیات تطبیق مصوبات به صلاحیت هیئات کارشناسان منتخب بوده و ماهیت توافق و قصد اراده طرفین معین نمی باشد و در ضمن رعایت ضوابط طرح تفصیلی الزامی می باشد) علی ایحال و بنا به مراتب مطروحه و درخواست مشارالیه و دستور شورای شهر در این ارتباط دایر بر تنظیم لایحه جدید  خواهشمند است پس از بررسی تصمیم مقتضی اخذ و امر به ابلاغ گردد. (یک نسخه تصویر مدارک ضمیمه صورتجلسه می باشد)( با 6 رای موافق تصویب شد)

بند دوم : لایحه  شماره 33380/3 مورخ 99/12/17 شهرداری قدس ، به منظور  تسریع  در انجام  امور محوله  و پیشرفت  در امور  شهرداری و تکریم  ارباب رجوع  ، در نظر  است  به استناد  تبصره  ذیل  ماده  54 قانون  شهرداریها  و تبصره ذیل  بند 14  ماده 71  قانون  تشکیلات  شوراهای اسلامی  شهر ، نسبت  به تفویض اختیارات  به شرح ذیل  به آقای  سعید شهلی  سرپرست  معاونت  شهرسازی  و معماری  اقدام گردد:

 1- امضاء کلیه مکاتبات  با ادارات ، نهادها، سازمان های  دولتی ، پاسخ استعلامات به استثنا شورای اسلامی شهر  ، فرمانداری و استانداری  در حوزه  شهرسازی و معماری

2- ارجاع  مکاتبات  به معاونت ها ، مناطق ، سازمان ها و واحدهای شهرداری  در حوزه شهرسازی و معماری

3-امضاء پرونده ها  جهت ارسال  به کمیسیون  ماده صد  و ماده هفت

4- مکاتبه  به مهندسین  ناظر ، نظام  مهندسی و سازمان های مرتبط با نظام مهندسی در ارتباط  با پرونده های شهرسازی.(یک نسخه تصویر مدارک ضمیمه صورتجلسه می باشد) ( با4 رای موافق و 2 رای مخالف تصویب شد)

بند سوم : لایحه 32730/3  مورخ 99/12/11 شهرداری قدس ، بازگشت به نامه شماره 0011/99 مورخ 99/11/6 انجمن هنرهای نمایشی ایران درخصوص مساعدت مالی جهت برگزاری جشنواره ملی استندآپ کمدی و نقالی با نام خانه به دور از کرونا شهرداری در نظر دارد نسبت به پرداخت مبلغ 50/000/000 ریال از محل اعتبارات ردیف 150208 مصارف اقتصادی (کمک به بخش عمومی ) در وجه انجمن مذکور اقدام نماید. (یک نسخه تصویر مدارک ضمیمه صورتجلسه می باشد)( با 5 رای موافق و 2 رای مخالف تصویب شد)

بند چهارم : لایحه شماره 32079/3 مورخ 99/12/5 شهرداری قدس، درنظر دارد در سال 1400  در راستاي خدمات رفاهي به كليه پرسنل شاغل خدوم و زحمتكش و انجام ساير امور بيمه اي همانند سنوات گذشته (براساس فراخوان آگهی مناقصه عمومی شرکت های بیمه با سطح توانگری مالی یک ) نسبت به انعقاد قراردادهاي بيمه اي اقدام نمايد. لذا لايحه مربوط به اخذ مجوز انعقاد قراردادهاي بيمه تكميلي، بيمه عمر و حادثه، ‌بيمه مسئوليت مدني كارفرما در مقابل كاركنان، بيمه مسئوليت مدني، آتش سوزي و زلزله استاديوم ورزشي، بيمه مسئوليت مدني، آتش سوزي و زلزله سالن آمفي تئاتر و بيمه جامع مسئوليت مدني شهروندان به شرح ذيل به حضور ايفاد مي گردد. خواهشمند است ضمن طرح موضوع در جلسه رسمي نسبت به صدور مجوز مساعدت نماييد تا در صورت تصويب توسط آن شوراي محترم، وفق ضوابط و با انجام تشريفات قانوني به منظور عقد قرارداد اقدام لازم صورت پذيرد.

1- انعقاد  قرارداد بیمه درمان گروهی(تکمیلی):  برای تعداد حدوداً 2500 نفر از پرسنل شهرداری و سازمان های تابعه اعم از رسمی و قراردادی و ... به همراه خانواده آنان برای مدت یکسال کاری با برآورد تقریبی  80/000/000/000 ریال از محل اعتبارات  مصارف اقتصادی ردیف 160207 به شرح ذيل:

-كليه پرسنل شاغل شهرداري و سازمان هاي تابعه اعم از رسمي و قراردادي و ... به صورت 100% سهم شهرداري.

- خانواده درجه يك پرسنل شامل همسر، فرزندان، پدر و مادر بصورت 30% سهم پرسنل و 70% سهم شهرداري.

- ساير بستگان به صورت 100% سهم پرسنل.

2- بیمه عمر و حادثه :  به صورت 100% سهم شهرداری برای کلیه پرسنل شهرداری و سازمان های تابعه اعم از رسمی و قراردادی و ... با برآورد تقریبی 2/000/000/000 ریال برای مدت یکسال کاری از محل اعتبارات  مصارف اقتصادی ردیف 160207

3-بیمه جامع شهروندان (مسئولیت مدنی ) : بصورت 100% سهم شهرداری  با برآورد تقریبی  1/250/000/000ریال برای مدت یکسال کاری  برای تعداد  حداکثر 300 هزار نفر  جمعیت شهرستان با پوشش هاي بدون رأي دادگاه و بدون اعمال تعرفه و با شرايط 50 نفر بي نام از محل اعتبارات مصارف اقتصادی ردیف 170214

4- بیمه مسئولیت مدنی کارفرما درمقابل کارکنان: بصورت 100% سهم شهرداری  با برآورد تقریبی  1/250/000/000 ریال برای مدت یکسال کاری برای کلیه پرسنل شهرداری و سازمان های تابعه اعم از رسمی و قراردادی و ... بصورت 50 نفر بي نام و پوشش هاي بدون رأي دادگاه و بدون اعمال تعرفه پزشكي از محل اعتبارات مصارف اقتصادی ردیف 160206

5- بیمه مسئولیت مدنی عمومی و آتش سوزي و زلزله استادیوم: بصورت 100% سهم شهرداری براي تماشاچیان به تعداد 20/000 نفر و عوامل اجرایی به تعداد200 نفر با پوشش آتش سوزي، زلزله، سيل، طوفان و ...  با برآورد تقریبی 500/000/000 ریال از محل اعتبارات مصارف اقتصادی ردیف 170214.

- بیمه مسئولیت مدنی عمومی و آتش سوزي و زلزله سالن آمفي تئاتر: بصورت 100% سهم شهرداری براي تماشاچیان به تعداد 1000 نفر و عوامل اجرایی  به تعداد 200 نفر با پوشش آتش سوزي، زلزله، سيل، طوفان و ...  با برآورد تقریبی 1/250/000/000ریال از محل اعتبارات مصارف اقتصادی ردیف 170214 .

7- بيمه آتش سوزي، زلزله و ساير بلايا جهت كليه ساختمانهاي شهرداري: بصورت 100% سهم شهرداری با برآورد تقریبی 3/000/000/000ریال از محل اعتبارات مصارف اقتصادی ردیف 120403 بیمه دارایی های ثابت .

8- بيمه آتش سوزي، زلزله و ساير بلايا جهت ساختمان منازل شخصي كاركنان شهرداري(حدود 900 نفر) :بصورت 100% سهم شهرداری با برآوردتقریبی2/000/000/000ریال از محل اعتبارات مصارف اقتصادی ردیف 160206.

9- بيمه شخص ثالث كليه خودروهاي با مالكيت شهرداري و سازمانهای تابعه : بیمه 190 دستگاه خودرو و 15 دستگاه موتور سیکلت  بصورت 100% سهم شهرداری با برآورد تقریبی 6/000/000/000 ریال از محل اعتبارات مصارف اقتصادی ردیف 120403 بیمه دارایی های ثابت (یک نسخه تصویر مدارک ضمیمه صورتجلسه می باشد)( با 8 رای موافق تصویب شد)

 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.7.2.0
    V5.7.2.0