جمعه, 26 شهريور 1400
مصوبات 99/12/10

بند یکم : لایحه شماره 3/31507 مورخ 99/11/30 شهرداری قدس ، درخصوص نامه شماره 5/46/4553 مورخ99/11/23 فرمانده محترم انتظامی شهرقدس، مبنی  برآماده شدن جهت اجرای برنامه های  نوروز و به جهت قدردانی ازکلیه پرسنل ناجا این شهرداری قصد دارد ازمحل ردیف 150208 بودجه مصوب سال 99 مبلغ  2/000/000/0000ریال تامین وپرداخت نماید. (یک نسخه تصویر مدارک ضمیمه صورتجلسه می باشد)( با 9 رای موافق تصویب شد)

بند دوم : لایحه شماره 32076/3 مورخ 99/12/5 شهرداری قدس،پیرو لایحه شماره 4336/3 مورخ 97/3/1 ومجوز شماره 661-10 مورخ 98/10/1 ولایحه شماره 26493/3 مورخ 1/10/98 ومجوز شماره 2488/10 مورخ 98/10/1 نظربه اینکه شهرداری درنظردارد همچمن سنوات گذشته به آندسته ازپرسنلی که دارای سابقه پرداخت حق بیمه تا 28 سال بوده ودرجهت کاهش هزینه های جاری وبارعایت صرفه وصلاح شهرداری ورفاه حال کارکنان نسبت به پرداخت هزینه ایام خدمت سربازی آندسته ازپرسنلی که از اسفند سال 1399 لغایت پایان اسفند  1400 شرایط بازنشستگی را داشته نزد سازمان تامین اجتماعی ازردیف 10494 وظیفه خدمات شهری حدودآ به مبلغ 4/800/000/000 ریال دروجه سازمان تامین اجتماعی پرداخت نماید . (یک نسخه تصویر مدارک ضمیمه صورتجلسه می باشد)( 6 رای موافق و 3 رای مخالف تصویب شد)

بند سوم : لایحه شماره 30912/3 مورخ 1399/11/26 شهرداری قدس ،  نظر به اینکه آقای امید علی مومیوند ذی نفع قطعه زمینی به مساحت  105/30 متر مربع عرصه به نشانی خیابان سردار جنگل کوچه غنچه  با کاربری اداری و انتظامی  به شماره پرونده کلاسه 54624 را دارد ،بر همین اساس شهرداری در راستای دریافت حقوق خویش ایضاً رسیدگی به خواسته ذی نفع موضوع اعمال ماده 101 قانون شهرداریها را به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع و ایشان وفق گزارش شماره 30626/3 مورخ 99/11/12 ارزش ریالی عرصه صدر البیان  را درازای هر متر مربع 40/000/000 ریال جمعاً به مبلغ 4/212/000/000 ریال تقویم نموده است .بنا بر این شهرداری در صورت تائید نهایی شورای محترم اسلامی شهر پس از محاسبه حقوق خویش و دریافت آن نسبت به درخواست نامبرده در چهارچوب قوانین رسیدگی خواهد نمود  (یک نسخه تصویر مدارک ضمیمه صورتجلسه می باشد)( 8 رای و 1 رای مخالف موافق تصویب شد )

بند چهارم : لایحه شماره 30911/3 مورخ 1399/11/26 شهرداری قس ، نظر به اینکه آقای امید علی مومیوند ذی نفع قطعه زمینی به مساحت  475/85 متر مربع عرصه به نشانی خیابان گلبرگ جنوبی از قطعات باغ ایپکچی با کاربری باغات و کشاورزی   به شماره پرونده کلاسه 93669-21840/19 را دارد ،بر همین اساس شهرداری در راستای دریافت حقوق خویش ایضاً رسیدگی به خواسته ذی نفع موضوع اعمال ماده 101 قانون شهرداریها را به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع و ایشان وفق گزارش شماره 330624/3 مورخ 99/11/21 ارزش ریالی عرصه صدر البیان  را درازای هر متر مربع 35/000/000 ریال جمعاً به مبلغ 16/654/750/000 ریال تقویم نموده است .بنا بر این شهرداری در صورت تائید نهایی شورای محترم اسلامی شهر پس از محاسبه حقوق خویش و دریافت آن نسبت به درخواست نامبرده در چهارچوب قوانین رسیدگی خواهد نمود. (یک نسخه تصویر مدارک ضمیمه صورتجلسه می باشد)(7 رای و 2 رای مخالف موافق تصویب شد )

بند پنجم : لایحه شماره  32218/3 مورخ 99/12/6 شهرداری قدس،  قصد دارد نظر به درخواست  اداره کل  ارتباطات سیار استان  البرز  به شماره 28457/3 مورخ 99/11/2 مثبوت  در دبیرخانه شهرداری  دایر  به در اختیارگیری فضایی در سطح  شهر  جهت نصب و راه اندازی سایت  BTS  در راستای ارتقاء و پوشش آنتن  دهی  شبکه  تلفن همراه  اول  به همین اساس  و بنا  به ضرورت  امر  ، محلی  به مساحت  30 متر  مربع  از فضای  خالی پارک مروارید  به نشانی  شهرک ابریشم به تقاطع  بلوار  تولیدگران  و خیابان  نشاط  و با تایید سازمان سیما منظر  و فضای سبز شهرداری  را با  ارزش کارشناسی اجاره بها یکساله  به مبلغ  45/000/000 ریال مستند  به گزارش  شماره 32159/3 مورخ 99/12/6 ثبت دبیرخانه  شهرداری  را در قالب  عقد قرارداد  اجاره  حق انتفاع برای یکسال شمسی در اختیار اداره  کل ارتباطات استان البرز  قراردهد. (یک نسخه تصویر مدارک ضمیمه صورتجلسه می باشد)( با 9 رای موافق تصویب شد)

 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.7.2.0
    V5.7.2.0