جمعه, 26 شهريور 1400
مصوبات 99/12/9

بند یکم : لایحه شماره3/30067 مورخ 99/11/15 شهرداری قدس ، دفترچه بودجه پیشنهادی و تبصره های بودجه 1400 شهرداری مرکز، مناطق و سازمانهای تابعه به شرح  ذیل اقدام به حضور ارسال می گردد.

درآمدها

1- درآمدهای ناشی از عوارض عمومی به مبلغ                                   3/969/550/600/000      ریال

2- درآمدهای ناشی ازعوارض اختصاصی شهرداری به مبلغ                      63/074/000/000             ریال

3- بهای خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری به مبلغ                    84/680/200/000         ریال

4- درآمد حاصل ازوجوه و اموال شهرداری  به مبلغ                                         89/255/200/000           ریال

5- اعانات و کمک های اهدایی و دارایی ها به مبلغ                                       297/680/000/000          ریال

6- منابع حاصل ازواگذاری دارایی سرمایه ای  به مبلغ                                   518/054/000/000            ریال

جمع کل درآمدها                                                                                   5/022/294/000/000        ريال

هزينه ها

1- ماموريت کالبدی و شهرسازی  به مبلغ                                                      183/000/000/000            ريال

2- ماموريت محيط زيست و خدمات شهری به مبلغ                                       901/286/000/000            ريال

3- ماموريت ايمنی و مديريت بحران  به مبلغ                                                  120/959/000/000           ريال

4- ماموريت حمل و نقل و ترافيک  به مبلغ                                                   875/700/000/000              ريال

5- ماموريت خدمات مديريت  به مبلغ                                                       2/592/983/800/000              ريال

6- ماموريت اجتماعی و فرهنگی به مبلغ                                                        311/725/200/000              ريال

7- بدهی های قطعی شده سنواتی  به مبلغ                                                      36/640/000/000              ريال 

جمع کل هزینه ها                                                                                5/022/294/000/000       ریال

به موجب ماده 68 قانون شهرداریها : سهم اعتبارات جاری حدوداً 49.5٪درصد و سهم اعتبارات عمرانی 50.5٪ درصد بودجه پیشنهادی می باشد.

افزایش پروژه ها ی پیش بینی شده از 133 مورد مصوب سال 1399  به رقم 213 مورد درسال 1400 می باشد. (یک نسخه  بودجه سال 1400 شهرداری قدس ضمیمه صورتجلسه می باشد)( با 9 رای موافق تصویب شد)

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.7.2.0
    V5.7.2.0