جمعه, 26 شهريور 1400
مصوبات 99/12/5

بندیکم :  نامه شماره 3/29181 مورخ 99/11/8 شهرداری قدس ، مصوبات چهارمین جلسه شورای نامگذاری معابر و اماکن عمومی شهرستان قدس جهت طرح در جلسه رسمی شورا ارسال می گردد.(یک نسخه تصویر صورتجلسه ضمیمه می باشد)( با 8 رای موافق تصویب شد)

بند دوم : لایحه شماره 3/32136 مورخ 99/12/5 شهرداری قدس ،در نظر دارد  در پی وقوع زلزله در شهرستان سی سخت و نیاز به کمک به مردم زلزله زده ، تا سقف 360/000/000ریال از ردیف 150301 مصارف اقتصادی بودجه مصوب نسبت به خرید اقلام بهداشتی و ارسال به مناطق زلزله زده اقدام نماید.(یک نسخه تصویر مدارک ضمیمه صورتجلسه می باشد)( با 8 رای موافق تصویب شد)

بند سوم : لایحه شماره 3/29567 مورخ 99/11/12 شهرداری قدس، اعلام میدارد  درجلسه کمیسیون معاملات مورخ 14/7/99 شرکت حمل ونقل مرزبار برنده مناقصه عمومی حمل پسماند از ایستگاه شهرقدس به مرکز دفع اخترآباد گردید. ازاینرو به جهت ممانعت از انباشت پسماند وجلوگیری ازهرگونه تبعات بهداشتی وزیست محیطی ازشرکت مذکور کتباً طی نامه شماره 7/1699 مورخ 99/7/22درخواست گردید ازتاریخ99/7/25 تاانجام مراحل ثبت واداری نسبت به بارگیری حمل وتخلیه پسماند اقدام نماید نهایتا پس از تشریفات قانونی ومراحل اداری قرارداد شماره 3/22429 مورخ 99/9/4فی مابین طرفین منعقد گردید .باتوجه به اینکه شرکت مذبور طی ابلاغ کتبی ازتاریخ 99/7/25 لغایت 99/9/3 جمعاً به مقدار 7859 تن و160 کیلو گرم پسماند و به ازای حمل هرتن مبلغ890/000 ریال جمعًا به مبلغ6/994/652/400 ریال پسماند حمل نموده است حالیه شهرداری درنظردارد مبلغ مذکور را ازمحل ردیف 120207 ومشخصه تامین 1824 ازمحل فوق پرداخت نماید.(یک نسخه تصویر مدارک ضمیمه صورتجلسه می باشد)( با 7 رای موافق و یک رای مخالف تصویب شد)

بند چهارم  : لایحه رفع مغایرت

   با عنایت به بند سوم  از صورتجلسه سیصد و هفدهمین نشست شورای اسلامی شهرقدس مورخ 99/11/14  درخصوص موضوع  "  بهره برداری(اجاره) با ترک تشریفات از استادیوم ورزشی شهدای شهرقدس توسط باشگاه فرهنگی ورزشی پیکان  " و نامه شماره 11814 /75/ص مورخ 99/12/3 فرمانداری شهرستان قدس که اعلام داشته "  مستند به ماده 6  موضوع ماده 9 به علت مشخص نکردن نوع معامله ابهام دارد" اعلام و تصریح می گردد با عنایت به اینکه شهرداری نوع قرارداد رااجاره اعلام نموده وهمچنین درخواست ترک تشریفات برای واگذاری بهره برداری استادیوم به باشگاه پیکان و نظر به اینکه تنها تیمی که حاضر به اجاره موردی این استادیوم می باشد ودر واقع تنها مشتری اجاره این تیم است و سایر تیم های لیگ برتری استان تهران ورزشگاه های خانگی خود را به سازمان لیگ معرفی کرده اند فلذا با پیشنهاد شهرداری مبنی بر ترک تشریفات موافقت می گردد .( با 9 رای موافق تصویب شد)

بندپنجم : نامه شماره 2315-25 مورخ 13/10/99 حسابدار شورای اسلامی شهرقدس، بپیوست یک نسخه اصلاح و متمم بودجه سال 1399 شورای اسلامی شهرقدس که ازحیث هزینه ودرآمد بالغ بر637/590/436/10 ریال می باشد جهت طرح وتصویب بحضور ارسال میگردد. (یک نسخه تصویر  مدارک ضمیمه صورتجلسه می باشد)( با 9 رای موافق تصویب شد)

بند ششم : لایحه شماره  28719/3 مورخ99/11/5 شهرداری  قدس،  در نظر دارد  با استناد  به ماده 13 آیین  نامه مالی  و معاملاتی  شهرداریها  و با رعایت  صرفه و صلاح  شهرداری وفق  بند 9  ماده 55  قانون شهرداریها  و نیز  یند 11 از چهارصد  و نود و سومین  جلسه هیئت  مدیره  سازمان سیما  ، منظر  و فضای  سبز شهری  به شماره 1201087/12  مورخ 99/05/30 ، لایحه پیشنهادی  انعقاد قرارداد  اجاره  یک باب  اتاق شیشه ای  واقع در بوستان حضرت ولیعصر (عج) به مساحت 70 متر مربع  به مدت یکسال  جهت بهره برداری بصورت  استقرار  بوفه  تنقلاتی  با مبلغ  کارشناسی 195/000/000ریال  برای  مدت یکسال  جهت ارسال  گردید.(یک نسخه تصویر مدارک ضمیمه صورتجلسه می باشد)( با 9 رای موافق تصویب شد)

بند هفتم : لایحه رفع مغایرت

  با عنایت به بند یکم از صورتجلسه سیصدو هفدهمین نشست شورای اسلامی شهرقدس مورخ 99/11/14  درخصوص موضوع    "  صورتجلسه توافق فی مابین شهرداری قدس و دانشگاه تهران پیرامون ملک متعلق به ایشان حد فاصل بلوار جمهوری و بلوار مدافعان حرم  " و نامه شماره 11814 /75/ص مورخ 99/12/3 فرمانداری شهرستان قدس که اعلام داشته "  مصوبه مغایر طرح تفصیلی است"

اعلام و تصریح می گردد با عنایت به اینکه در مصوبه کاربری ها قید شده و شهرداری قدس جهت رعایت طرح تفصیلی لازم الرعایه شدن توافق را منوط به نظر کمیسیون ماده 5 استانداری تهران دانسته است فلذا مغایرتی در مصوبه  با طرح تفصیلی وجود نداشته است.( با 8 رای موافق تصویب شد)

بند هشتم  : طرح داخلی آقایان منصور حیدری – داود گرجی – ابوطالب آذربراء – بنفشه رفیعی –حسین چناقچی – حسن چیوایی- نقی علی وند- محسن عسگری و خانم  الهام میرزایی  به شماره 2496-19 مورخ 99/11/6 در خصوص جلوگیری از جابجایی دکه های فروش مطبوعات و استقرار دکه  های جابجاشده در مکانهای قبلی  به شرح ذیل :

با توجه به جابجایی دکه های فروش مطبوعات در نقاط مختلف شهر و نقاط جانمایی دکه های جابجا شده در نقاطی از شهر که از دید بصری سیما و منظر شهری جلوه غیرقابل قبولی از خود برجای می گذارد ، مقتضی است ضمن چلوگیری از هر گونه جانمایی دکه های جایجا شده در نقاط قبلی جانمایی و استقرار گردند .  (یک نسخه تصویر مدارک ضمیمه صورتجلسه می باشد)( با 9 رای موافق تصویب شد)

بند نهم : لایحه رفع مغایرت

 با عنایت به بند سوم از صورتجلسه سیصدو پانزدهمین نشست شورای اسلامی شهرقدس مورخ 99/11/7  درخصوص موضوع            "  واگذاری محل استقرار تعدادی از کیوسک های مطبوعاتی خدماتی سطح شهر طی ترک تشریفات مزایده و از طریق عقد قرارداد اجاره یک ساله  " و نامه شماره 11812 /75/ص مورخ 99/12/3 فرمانداری شهرستان قدس که اعلام داشته " مغایر آئین نامه مالی شهرداری است"

اعلام و تصریح می گردد با توجه به اینکه لایحه ارسالی از سوی شهردار محترم مبنی بر ترک تشریفات بوده و با دلایل مصرحه در مصوبات و تأیید آنها در سنوات گذشته توسط هیأت محترم انطباق شهرستان ترک تشریفات مصوب شده و مغایرتی با  آئین نامه مالی شهرداری ندارد، فلذا تجدید نظر گردد.( با 9 رای موافق تصویب شد)

بند دهم : لایحه شماره 3/30502 مورخ 99/11/02 شهرداری قدس، دراجرای ماده 3 ذیل فصل اول اساسنامه سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی ابلاغی سازمان شهرداری ها دهداریهای کشور تحت نامه شماره 9920 مورخ 96/3/22و با عنایت به پایان اعتبار فعالیت 4 ساله سازمان یادشده درتاریخ 1400/3/22 وضرورت استمرار انجام برخی ازتکالیف مجموعه مدیریت شهری ازطریق سازمان مزبور شهرداری درنظردارد باسیر مراحل قانونی مندرج دراساسنامه ابلاغی نسبت به تمدید مجوز فعالیت سازمان مذکور اقدام نماید. لذا ضمن بررسی گزارشات صدرالذکر گزارش عملکرد برنامه های آتی صورت مالی حسابرسی شده وتفریغ بودجه مصوب سازمان خواهشمنداست با طرح موضوع فوق درجلسه رسمی شورای اسلامی شهر صدور مجوز جهت اقدامات آتی امربه ابلاغ فرمائید. لازم بذکر است گزارشات مالی فوق مربوط به مدت اجرای اساسنامه ابلاغی سال 97 تاکنون بوده و همانطور که مستحضرید باتوجه  به پیاده سازی واجرای سیستم مالی خزانه داری کل درمجموعه شهرداری ، صورت های مالی حسابرسی شده وتفریغ بودجه مصوب سازمان بصورت تجمیمی ویکپارچه بابودجه وصورت های مالی شهرداری می باشد.

برنامه های آتی سازمان آتش نشانی شهرداری قدس

-افزایش تعداد ایستگاه های آتش نشانی از 5 ایستگاه به 10 ایستگاه.

-احداث 2 ایستگاه اصلی و3 ایستگاه فرعی .

-افزایش لجستیک خودرویی سازمان به تعداد 10 دستگاه عملیاتی اضافه برخودروهای موجود .

-افزایش تعداد نیروهای عملیاتی سازمان آتش نشانی ازطریق آزمون سراسری وشهرسازی .

-انجام آموزش بدو و حین خدمت پرسنلی مطابق دستورالعمل  آموزش  استانداری تهران .

-انجام آموزش های تخصصی وبین الملی برای پرسنل از قبیل غواصی .

-به روزرسانی لوازم وتجهیزات عملیاتی ایستگاه ها .

-خرید وتجهیزات ایستکاه ها به لوازم وابزار عملیاتی روز ومورد نیاز سازمان .

-خرید بالا بر 16 متری متوسط ونصب به روی شاسی 6 تن سازمان 

-تهیه وخرید لباس حریق با استاندارهای اروپایی برای پرسنل عملیاتی

-برگزاری کلاسهای ودوره های آموزشی عمومی جهت استفاده شهروندان

-آموزش کارکنان شرکت های مستمر درشهرستان توسط کارشناسان آتش نشانی .

-نظارت برروند اجرای سیستم اعلام واطفاء درمستحدثات جدید با اعلام به سازمان .

 (یک نسخه تصویر مدارک ضمیمه صورتجلسه می باشد)

بند یازدهم : لایحه شماره 3/32086 مورخ 99/12/5شهرداری قدس ، در نظر دارد باتوجه به افزایش نرخ تورم درسال جاری ودرراستای ارتقاء بهره وری کارکنان شاغل اقدام به تهیه وتنظیم لایحه جامع امور رفاهی برای کلیه کارکنان (حدوداً875نفر)باافزایش 20درصدی سال 1400  از ردیف اعتباری 160200 مصارف اقتصادی تا سقف 284/350/000/000  ریال اقدام نماید :

هدف طرح :

   -ايجاد انگيزه در كاركنان به منظور رسيدن به روحيه اي شاد در محيط كار.

   -ايجاد امور رفاهي جهت كاركنان اعم از رسمی ، قراردادی  و خانواده هاي محترم ايشان(همسر و فرزندان ).

1) پاداش تحصيلي :

الف- پرداخت پاداش تحصیلی به كاركنان ، همسر و فرزندان پرسنل شاغل در شهرداری قدس (رسمي، قراردادي) : (ملاک عمل یک نیم سال تحصیلی میباشد)

- دانشجويان فوق ديپلم معدل 18 و بالاتر                                               مبلغ:9/000/000 ريال

- دانشجويان لیسانس معدل 18 و بالاتر                                                 مبلغ: 10/000/000 ريال

- دانشجويان فوق ليسانس  معدل 18 و بالاتر                                        مبلغ: 11/000/000 ريال

- دانشجويان مقطع دكترا  معدل 18 و بالاتر                                          مبلغ: 12/000/000 ریال

ب- پرداخت پاداش تحصيلي به كاركنان ، همسر و فرزندان پرسنل شاغل در شهرداری قدس (رسمي، قراردادي) : (ملاک عمل یک نیم سال تحصیلی میباشد)

- مقطع ابتدائي: ( اول تا ششم) خيلي خوب                             مبلغ: 5/000/000 ريال

- مقطع دبیرستان دوره اول :(هفتم ، هشتم ، نهم )  معدل 18 و بالاتر     مبلغ: 6/000/000 ريال

 -مقطع دبيرستان دوره دوم ( دبيرستان تاپيش دانشگاهي)  معدل 18 و بالاتر مبلغ:7/000/000 ريال

2) پرداخت پاداش به كاركنان وخانواده هاي ايشان درصورت مدال آوري و يا كسب رتبه هاي كشوري و استاني دررشته های ورزشي با تأييد اداره ورزش و جوانان در سال 1400 : مبلغ 8/000/000ریال جهت رتبه های کشوری،  10/000/000 ریال جهت رتبه های آسیایی و مبلغ 13/000/000 ریال جهت رتبه های جهانی برای یکبار در سال

3) در بهره مندی از استخر مروارید و مجموعه های تفریحی وورزشی کلیه پرسنل و بازنشستگان شهرداری قدس اعم از رسمی ، قراردادی به تعداد 1100 نفر بصورت نیم بهاء و برای مدیران و مسئولین واحدها بصورت رایگان

4)پرداخت کمک هزینه تهیه پایان نامه های دانشگاهی به کارکنان و افراد تحت تکفل آنان :

در مقطع کارشناسی ارشد  30/000/000 ریال  و در مقطع دکتری 40/000/000 ریال .

 

 

 

5) پرداخت کمک هزينه سفر به كاركنان تا سقف 20/000/000ريال براي يكبار در طول یکسال

6) پرداخت هديه ازدواج (براي يكبار) به كاركنان و فرزندان آنان مبلغ 50/000/000 ريال برای هر نفر

7) با توجه به منويات مقام معظم رهبري و در راستاي سياست هاي كلان كشوري ، پرداخت هديه تولد فرزند به كاركنان شاغل به شرح ذيل پرداخت گردد:

· فرزند اول: 10/000/000ريال

· فرزند دوم: 11/000/000 ريال

· فرزند سوم:14/000/000 ريال

· و بیشتر 15/000/000 ریال

8) اعزام حداكثر دو دستگاه اتوبوس جهت مراسم تشييع همكاران شاغل و بازنشسته يا بستگان درجه يك آنان(پدر، مادر، همسر، فرزند).ضمناً پرداخت کرایه فوق از محل اعتبارات سرویس دربستی سازمان حمل و نقل پرداخت خواهد شد .

9) انجام امور مربوط به كفن و دفن و هزينه قبر توسط سازمان آرامستان بهشت فاطمه(س) براي كاركنان شاغل و بازنشسته یا بستگان درجه يك  آنان(پدر، مادر، همسر، فرزند) بصورت رايگان .

10) استفاده از خدمات یکی از پزشکان مجرب شهرستان در سه نقطه از شهر (در مطب یا درمانگاه)  مورد قرارداد آنان به منظور معاینه رایگان همکاران و بازنشستگان ( افراد تحت تکفل شامل پدر ، مادر ، همسر ، فرزند ) پرداخت مبلغ20/000/000 ریال ماهیانه به صورت ماهیانه به ایشان.

11)پرداخت مبلغ 15/000/000ریال بعنوان حق الزحمه برگزاری نماز جماعت ظهر به شرط حضور هر یک ازائمه جماعات درشهرداری مرکز و مناطق 1 و2 بصورت ماهیانه پرداخت گردد.

12) کلیه مبالغ یادشده درلایحه جامع امور رفاهی برای اعضای محترم شورای اسلامی شهرقدس و سایر موارد خاص با دستور شهردارمحترم قابل پرداخت می باشد.

جدول مناسبتهای سال 1400  بهمراه مبالغ پیشنهادی:

لازم بذکر است جمع مبالغ اعیاد و مناسبتهای ملی و مذهبی به ازای هر یک از پرسنل به مبلغ 75/500/000 ریال می باشد که به صورت مساوی تقسیم و در طول سال در 12 ماه هر ماه به ازای هر نفر مبلغ 6/291/666 ریال در فیش حقوقی کارکنان اعم از رسمی و قراردادی اضافه خواهد شد و پرداخت صورت خواهد گرفت .

ردیف

مناسبت

تاریخ

ماه

مبلغ(ریال)

ملاحظات

1

ولادت حضرت قائم (عج)

1400/1/9

فروردين

5/500/000

به تمامی کارکنان شهرداری

اعم از ( رسمی ، قراردادی)

2

ماه مبارک رمضان و عید سعید فطر(اعم از نقدي يا بن خريد)

1400/1/25

1400/1/23

فروردین

اردیبهشت

 

8/000/000

به تمامی کارکنان شهرداری

اعم از ( رسمی ، قراردادی)

3

روز کارگر

1400/2/12

اردیبهشت

6/500/000

به تمامی کارکنان شهرداری

اعم از ( رسمی ، قراردادی)

4

ولادت امام رضا (ع)

1400/4/10

تیر

5/500/000

به تمامی کارکنان شهرداری

اعم از ( رسمی ، قراردادی)

5

اعیاد سعید قربان و غدیر خم

1400/4/30

1400/5/7

تیر

مرداد

7/000/000

به تمامی کارکنان شهرداری

اعم از ( رسمی ، قراردادی)

6

به مناسبت  هفته دولت – روز کارمند

1400/6/5

شهریور

5/500/000

به تمامی کارکنان شهرداری

اعم از ( رسمی ، قراردادی)

7

ولادت حضرت محمد (ص) و ولادت امام جعفر صادق (ع)

1400/8/2

آبان

6/500/000

به تمامی کارکنان شهرداری

اعم از ( رسمی ، قراردادی)

8

شب يلدا

(اعم از نقدي يا بن خريد)

1400/9/30

آذر

6/500/000

به تمامی کارکنان شهرداری

اعم از ( رسمی ، قراردادی)

9

ولادت حضرت زهرا (س) و روز زن

1400/10/3

بهمن

6/000/000

به تمامی کارکنان شهرداری

اعم از ( رسمی ، قراردادی)

10

 دهه فجر و پیروزی انقلاب اسلامی

1400/11/12

بهمن

7/000/000

به تمامی کارکنان شهرداری

اعم از ( رسمی ، قراردادی)

11

ولادت حضرت علی (ع) - روز مرد

1400/11/26

بهمن

6/000/000

به تمامی کارکنان شهرداری

اعم از ( رسمی ، قراردادی)

12

مبعث حضرت رسول اکرم (ص)

1400/12/11

اسفند

5/500/000

به تمامی کارکنان شهرداری

اعم از ( رسمی ، قراردادی)

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.7.2.0
    V5.7.2.0