جمعه, 26 شهريور 1400
مصوبات 99/12/3

بند یکم : لایحه شماره 3/31296 مورخ 99/11/27شهرداری قدس، باتوجه به نامه شماره 11585/75/ص مورخ 99/11/25 وهمچنین نامه شماره2653/م/621 مورخ 99/11/27 فرمانداری شهرستان قدس وبه پیوست درخواست ناحیه مقاومت بسیج سپاه شهرستان قدس به شماره 72/1/313/523/م ز مورخ 99/11/23 وهمچنین درخواست شماره 73/1/313/523/م ز مورخ 99/11/23، طبق تصمیم شورای تامین شهرستان مبنی برتهیه غذا برای نیروهای اطلاعاتی (نیروی بسیج سپاه شهرستان قدس) جهت مانور اطلاعاتی به مدت 5 روز شهرداری درنظردارد نسبت به تامین تعداد 510 پرس غذا و 500 میان وعده جمعا به مبلغ  350/000/000ریال باتوجه به ضرورت خرید ازردیف 150208 مصارف اقتصادی کمک به بخش عمومی اقدام نماید. (یک نسخه تصویر مدارک ضمیمه صورتجلسه می باشد)( با 9 رای موافق تصویب شد)

بند دوم : نامه شماره 2624-25 مورخ 99/11/21 حسابدار شورای اسلامی شهرقدس،بپیوست یک نسخه بودجه سال  1400 شورای اسلامی که ازحیث هزینه ودرآمد بالغ بر 13/100/000/000ریال معادل یک میلیاردوسیصد و ده میلیون تومان میباشد جهت طرح وتصویب درجلسه رسمی شورا به حضور ارسال میگردد. (یک نسخه تصویر بودجه ضمیمه صورتجلسه می باشد)( با 9 رای موافق تصویب شد)

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.7.2.0
    V5.7.2.0