جمعه, 26 شهريور 1400
مصوبات 99/11/21

بند یکم : لایحه شماره 3/20021 مورخ 99/11/15 شهرداری قدس ، با استناد  به ماده 13  آیین نامه مالی و معاملاتی  شهرداریها  و با رعایت  صرفه و صلاح  شهرداری  ، وفق  بند 9  ماده 55 قانون شهرداریها  لایحه پیشنهادی  انعقاد قرارداد  اجاره  شش قطعه  زمین  مجموعاً  به مساحت 150  متر مربع  از بوستانهای آبشار، شهید مدنی ، بوستان  جنگلی زیتون، بوستان  جانباز  ، بوستان  گلبرگ  و باغ  ملی مجموعاً به مساحت  150  متر مربع   جهت  بهره برداری  بصورت  محل  استقرار  آنتن های رایتل  با مبلغ  پایه  کارشناسی برای سال اول  از مورخ 1398/12/22 تا 99/12/22  به مبلغ 1/7987/200/000 ریال  و برای سال دوم با در نظر  گرفتن  تو.رم سالیانه از مورخ 99/12/23 تا 1400/12/23 به مبلغ 2/285/280/000 ریال  مجموعاً به مبلغ 4/272/480/000 ریال ، جهت سیر مراحل قانونی  ارسال گردیده است .(یک نسخه تصویر مدارک ضمیمه صورتجلسه می باشد)( با 8 رای موافق تصویب شد)

بند دوم : نامه شماره 3/29945 مورخ 99/11/14 شهرداری قدس  در خصوص بازگشت به مجوز 3093-10  مورخ 96/11/23 مبنی بر  تعیین افراد  بصیر و مطلع  در کمیسیون  معاملات  ، آقای  داود حبیبی  ، سرپرست  معاونت توسعه  و مدیریت  منابع  بعنوان  عضو بصیر  در حوزه فعالیت  اداری و مالی  معرفی  می گردند.(یک نسخه تصویر مدارک ضمیمه صورتجلسه می باشد)(با 8 رای موافق تصویب شد)

بند سوم : نامه شماره 3/29946 مورخ 99/11/15 شهرداری قدس  در خصوص بازگشت به مجوز 3093-10  مورخ 96/11/23 مبنی بر  تعیین افراد  بصیر و مطلع  در کمیسیون  معاملات  ، آقای رضا  حیدری  ، سرپرست  معاونت  خدمات  شهری بعنوان  عضو بصیر  در حوزه  فعالیت  خدمات شهری  معرفی  می گردند. (یک نسخه تصویر مدارک ضمیمه صورتجلسه می باشد)(با 8 رای موافق تصویب شد)

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.7.2.0
    V5.7.2.0