جمعه, 26 شهريور 1400
مصوبات 99/11/19

بند یکم : لایحه شماره 3/29525 مورخ 1399/11/12 شهرداری قدس ، نظر به اینکه آقای جهانشاه خسروی متقاضی صدور پروانه ساخت بر روی قطعه زمینی به مساحت 1120 متر مربع به نشانی شهرقدس بلوار 45 متری کلهر ،خیابان سیمرغ جنب کوشان طیور قطعه 8 با کاربری تفریحی به شماره پرونده کلاسه 21584/19-93437 می باشد ،بر همین اساس شهرداری در راستای دریافت حقوق خویش ایضاً رسیدگی به خواسته ذی نفع موضوع اعمال ماده 101 قانون شهرداریها را به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع و ایشان وفق گزارش شماره 3/29036 مورخ 99/11/7 ارزش ریالی عرصه مارالذکر را درازای هر متر مربع 17/500/000 ریال جمعاً به مبلغ 19/600/000/000 ریال تقویم نموده است.بنابر این شهرداری در صورت تأئید نهایی شورای محترم اسلامی شهر پس از محاسبه حقوق خویش و دریافت آن نسبت به درخواست نامبرده در چهارچوب قوانین رسیدگی خواهد نمود.( با 9 رای مخالف تصویب نشد)

بند دوم : لایحه شماره 3/29527 مورخ 1399/11/12 شهردای قدس ،  نظر به اینکه آقای جهانشاه خسروی متقاضی صدور پروانه ساخت بر روی قطعه زمینی به مساحت 1120 متر مربع به نشانی شهرقدس بلوار 45 متری کلهر ،خیابان سیمرغ جنب کوشان طیور قطعه 7 با کاربری تفریحی به شماره پرونده کلاسه 21583/19-93437 می باشد ،بر همین اساس شهرداری در راستای دریافت حقوق خویش ایضاً رسیدگی به خواسته ذی نفع موضوع اعمال ماده 101 قانون شهرداریها را به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع و ایشان وفق گزارش شماره 3/29035 مورخ 99/11/7 ارزش ریالی عرصه مارالذکر را درازای هر متر مربع 17/500/000 ریال جمعاً به مبلغ 19/600/000/000 ریال تقویم نموده است .بنا بر این شهرداری در صورت تائید نهایی شورای محترم اسلامی شهر پس از محاسبه حقوق خویش و دریافت آن نسبت به درخواست نامبرده در چهارچوب قوانین رسیدگی خواهد نمود.( با 9 رای مخالف تصویب نشد)

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.7.2.0
    V5.7.2.0