قوانين و مقررات

مجموعه قوانين و مقررات شهرداري

 

ماده 99 –شهرداريها مكلفند در مورد حريم شهر اقدامات زير را بنمايند:

1- تعيين حدود حريم و تهيه نقشه جامع شهرسازي با توجه به توسعه احتمالي شهر

2- تهيه مقرراتي براي كليه اقدامات عمراني از قبيل قطعه بندي و تفكيك اراضي ،خيابان كشي ، ايجاد باغ و ساختمان ،ايجاد كارگاه و كارخانه و همچنين تهيه مقررات مربوط به حفظ بهداشت عمومي مخصوص به حريم شهر با توجه به نقشه عمراني شهر

حريم و نقشه جامع شهر سازي و مقررات مذكور پس از تصويب شوراي اسلامي  شهر و تاييد وزارت كشور براي  اطلاع آگهي عموم و به موقع اجرا گذاشته خواهد شد .

>تبصره 1- تغيير حدود فعلي شهرها از لحاظ اجراي مقررات قانون اصلاحات ارضي تاثيري نخواهد داشت

تبصره 2- عوارضي كه از عقد قرار دادها عايد مي گردد بايستي تماماً به شهرداري محل اجراي قرارداد پرداخت گردد .

3- شهرداريهاي ساسر كشور مكلفند علاوه بر اعتبارات دولتي حداقل هشتاد درصد از عوارض و درآمدهاي را كه از حريم استحفاضي شهرها كسب مي نمايند با نظارت فرمانداري و بخشداري ذيربط در جهت عمران و آباداني روستاها و شهركها ي واقع در حريمشهرها خصوصاً جهت راه سازي ،آموزش و پرورش ،بهداشت ،تامين آب آشاميدني و كشاورزي هزينه نمايند .

 

ماده 55-وظايف شهرداري به شرح ذيل است :

1 - ايجاد خيابانها و كوچه ها و ميدانها و باغ هاي عمومي و مجاري آب و توسعه معابر در حدود قوانين موضوعه

2- تنظيف و نگاهداري و تسطيح معاب و انهار عمومي و مجاري آبها و فاضلابها و تنقيه قنوات مربوط به شهر و تامين روشنائي به وسائل ممكنه-تنظيف و نگاهداري و تسطيح معاب و انهار عمومي و مجاري آبها و فاضلابها و تنقيه قنوات مربوط به شهر و تامين روشنائي به وسائل ممكنه

3 - مراقبت و اهتمام كامل در نصب برگه قيمكت بر روي اجناس و اجراي تصميمات  شوراي شهر نسبت به ارزاني و فراواني خواربار و مواد مورد احتياج عمومي و جلوگيري از فروش اجناس فاسد و معدوم نمودن آنها

4- مراقبت در امور بهداشت ساكنين شهر و تشريك مساعي با موسسات وزارت بهداري در آبله كوبي و تلقيح واكسن و غيره براي جلوگيري از امراض ساريه

5- جلوگيري از گدائي و واداشتن گدايان به كار و توسعه آموزش  عمومي و غيره

6 - اجراي تبصره يك ماده 8 قانون تعليمات اجباري و تاسيس موسسات فرهنگي و بهداشتي و تعاوني مانند بنگاه حمايت مادران و نوانخانه و پرورشگاه و درمانگاه و بيمارستان و شيرخوارگاه و تيمارستان و كتابخانه عمومي و كلاسهاي مبارزه با بي سوادي و كودكستان و باغ كودكان و امثال آن در حدود اعتبارات مصوب و همچنين كمك به اين قبيل موسسات و مساعدت مالي به انجمن تربيت بدني و پيشاهنگي و كمك به انجمن هاي خانه و مدرسه و اردوي كار

7- حفظ و اداره كردن دارائي منقول و غير منقول شهرداري و اقامه دعوي بر اشخاص و دفاع از دعاوي اشخاص عليه شهرداري

8 - برآورد و تنظيم بودجه و متمم بودجه و اصلاح بودجه و تفريغ بودجه شهرداري و تنظيم پيشنهاد برنامه ساختماني و اجراي آن پس از تصويب شوراي شهر يك نسخه از بودجه مصوب و برنامه ساختماني به وسيله فرماندار يا بخشدار به وزارت كشور ارسال مي شود

9- انجام معاملات شهرداري اعم از خريد و فروش اموال منقول و غير منقول و مقاطعه و اجاره و استيجاره پس از تصويب انجمن شهر با رعايت صلاح و صرفه و مقررات آيين نامه مالي شهرداريها پيش بيني شده در اين قانون

10 - اهدا و قبول اعانات و هدايا به نام شهر با  شوراي شهراعانات پرداختي به شهرداري يا موسسات خيريه از طرف وزارت دارائي جزءهزينه قابل قبول اعانه كنندگان پذيرفته مي شود و اعانه دهنده نسبت به مبلغ اعانه اي كه داده است از ماليات بر درآمد معاف مي باشد

11- نظارت و مراقبت در صحت اوزان و مقياسها

12- تهيه آمار مربوط به امور شهر و مواليد و متوفيات

13 - ايجاد غسالخانه و گورستان و تهيه وسائل حمل اموات و مراقبت در انتظام امور آنها

14- اتخاذ تدابير موثر و اقدام لازم براي حفظ شهر از خطر سيل و حريق و همچنين رفع خطر از بناها و ديوارهاي شكسته و خطرناك واقع در معابر عمومي و كوچه ها و اماكن عمومي و دالانهاي عمومي و خصوصي و پر كردن و پوشاندن چاه ها و چاله هاي واقع در معابر و جلوگيري از گذاشتن هر نوع اشياء در بالكن ها و ايوانهاي مشرف و مجاور به معابر عمومي كه افتادن انها موجب خطر براي عابرين است و جلوگيري از نادوانها و دودكش هاي ساختمان ها كه باعث زحمت و خسارت ساكنين شهرها باشد .

15 - جلوگيري از شيوع امراض ساريه انساني و حيواني و اعلام اين گونه بيماريها به وزارت بهداري و دامپزشكي و شهرداري هاي مجاور هنگام بروز آنها و دور نگاهداشتن بيماران مبتلا به امراض ساريه و معاج و دفع حيواناتي كه مبتلا به امراض ساريه بوده و يا در شهر بلا صاحب و مضر هستند .

16- تهيه مقررات صنفي و پيشنهاد آن به انجمن شهر و مراقبت در امور صحي اصناف و پيشه وران

17- پيشنهاد اصلاح نقشه شهر در صورت لزوم و تعيين قيمت عادلانه اراضي و ابميه متعلق به اشخاص كه مورد احتياج شهر باشد بر طبق قانون توسعه معابر و تامين محل پرداخت ان و ايجاد و توسعه معابر و خيابانها و ميدان ها و باغ هاي عمومي و تهيه اراضي لازم براي ساختمان مخزن نصب دستگاه تصفيه و آبگيري و متعلقات آنها بر طبق قانون توسعه معابر

 

18 - تهيه و تعيين ميدان هاي عمومي براي خريد و فروش ارزاق و توقف وسائط نقليه و غيره

19- تهيه و تدوين آيين نامه براي فراواني و مرغوبيت و حسن اداره فروش گوشت و نان شهري و اجراي آن پس از تصويب شوراي شهر

20- جلوگيري از ايجاد و تاسيس كليه اماكن عمومي كه به نحوي از انحاء موجب بروز  مزاحمت براي ساكنين يا مخالف اصول بهداشت در شهرهاست

21- احداث بناها و ساختمانهاي مورد نياز محل از قبيل رختشويخانه و مستراح و حمام عمومي و كشتارگاه و ميدانها و باغ كودكان و ورزشگاه مطابق اصول صحي و فني و اتخاذ تدابير لازم براي ساختمان خانه هاي ارزان قيمت براي اشخاص بي بضاعت ساكن شهر

22- تشريك مساعي با فرهنگ در حفظ ابنيه و آثار باستاني شهر و ساختمانهاي عمومي و مساجد و غيره

23 - صدور پروانه براي كليه ساختمانهائي كه در شهر مشود در صورت نداشتن منع قانوني

24 - ساختن خيابانها و آسفالت كردن سواره روها و پياده روها ي معابر و كوچه هاي   عمومي و انهار و جدول هاي طرفين از سنگ آسفالت و امثال ان به هزينه شهرداري هر محل

25- پيشنهاد برقراري يا الغاء عوارض شهر و همچنين تغيير نوع وميزان عوارض اعم از كالا هاي وارداتي و صادراتي كشور و محصولات داخلي و غيره و ارسال يك نسخه از تصويب نامه براي اطلاع وزارت كشور

26- وضع مقررات خاصي براي نامگذاري معابر و نصب لوحه نام انها و شماره گذاري اماكن و نصب تابلوي الصاق اعلانات و برداشتن و محو كردن آگهي ها از محل هاي غير مجاز و هر گونه اقداماتي كه در حفظ نظافت و زيبائي شه رموثر باشند .وضع مقررات خاصي براي نامگذاري معابر و نصب لوحه نام انها و شماره گذاري اماكن و نصب تابلوي الصاق اعلانات و برداشتن و محو كردن آگهي ها از محل هاي غير مجاز و هر گونه اقداماتي كه در حفظ نظافت و زيبائي شه رموثر باشند .

27- صدور پروانه كسب براي اصناف و پيشه وران .كليه اصناف و پيشه وران مكلفند براي محل كسب خود از شهرداري محل كسب  پروانه دريافت دارند

 

ماده 79  قانون شهرداريها :

كليه پرداختهاي شهرداري در حدود بودجه مصوب با اسناد مثبت و با رعايت مقررات آيين نامه مالي به عمل خواهد آمد اين اسناد بايد به امضاي رئيس حسابداري و شهردار ذيحساب خواهند بود يا قائم مقام انان كه مورد قبولشوراي شهر باشد برسد .

شهردار موظف است منتهي تا پانزدهم هر ماه حساب درامد و هزينه ماه قبل شهرداري را به  شوراي شهر تسليم كند.

 

ماده 80  قانون شهرداريها :

شهرداريها مكلفند ده درصد از كليه درآمد مستمر وصولي ساليانه خود را براي كمك به امور بهداري و 5 درصد از كليه درآمد مستمر وصولي ساليانه خود را براي كمك به امور فرهنگي شهر (موضوع تبصره 1 ماده 8 قانون تعليمات اجباري )اختصاص داده و برنامه عمل را طبق تشخيص و تصويب  شوراي شهر و با استفاده از راهنمائي هاي فني ادارات بهداري و فرهنگ محل به موقع اجراء گذارند .

 

ماده 96  قانون شهرداريها :

شهرداري مي تواند  براي تامين احتياجات شهري از قبيل باغ هاي عمومي ،ايجاد تاسيسات برق و آب و نظاير آن كه به منظور اصلاحات شهري و رفع نيازمندي هاي عمومي لازم باشد و بايد تمام يا قسمتي از اراضي يا املاك يا ابنيه واقع در محدوده شهر به تصرف شهرداري درآيد از مقررات قانون توسعه معابر مصوب سال 1320 استفاده نمايد.

تبصره 1- هر گاه قسمتي از تامين نيازمنديهاي شهري طبق قانون به عهده سازمانها و موسسات دولتي گذاشته شده باشد سازمان ها و موسسات مزبور براي انجام وضايف محوله با تصويب شوراي شهر به وسيله شهرداري از مقررات اين ماده استفاده خواهند نمود.

 

ماده 100  قانون شهرداريها :

مالكين اراضي و املاك واقع  درمحدوده شهر يا حريم آن بايد قبل از هر اقدام قانوني عمراني يا تفكيك اراضي شروع ساختمان از شهرداري پروانه اخذ نمايند.

شهرداري مي تواند از عمليات ساختماني ساختمانهاي بدون پروانه يا مخالف مفاد پروانه به وسيله مامورين خود اعم از انكه ساختمان در زمين محصور يا غير محصور واقع باشد جلوگيري نمايد

تبصره 1- در موارد مذكور فوق كه از لحاظ اصول شهرسازي يا فني يا بهداشتي قلع تاسيسات و بناهاي خلاف مشخصات مندرج در پروانه ضرورت داشته باشد يا بدون پروانه شهرداري ساخنمان احداث يا شروع به احداث شده باشد به تقاضاي شهرداري موضوع در كميسيونهائي مركب از نماينده وزارت كشور به انتخاب وزير كشور و يكي از قضات دادگستري به انتخاب وزير دادگستري و يكي از اعضاء انجمن شهر به انتخاب انجمن مطرح مي شود .كميسيون پس از وصول پرونده به ذينفع اعلام مي دارد كه ظرف ده روز توضيحات خود را كتباً ارسال دارد پس از انقضاء مدت مذكور كميسيون مكلف است موضوع را با حضور نماينده شهرداري كه بدون حق راي براي اداي توضيح شركت مي كند ظرف مدت يك ماه تصميم مقتضي بر حسب مورد اتخاذ كند در مواردي كه شهرداري از ادامه ساختمان بدون پروانه يا مخالف مفاد پروانه جلوگيري مي كند مكلف است حداكثر ظرف يك هفته از تاريخ جلوگيري موضوع را در كميسيون مذكور مطرح نمايد ،در غير اينصورت كميسيون به تقاضاي ذينفع به موضوع رسيدگي خواهد نمود .

در صورتي كه تصميم كميسيون بر قلع تمام يا قسمتي از بنا باشد مهلت مناسبي كه نبايد از دو ماه تجاوز كند تعيين مي نمايد .

شهرداري مكلف است تصميم مزبور را به مالك ابلاغ نمايد .هر گاه مالك در مهلت مقرر اقدام به قلع بنا ننمايد شهرداري راساً اقدام كرده و هزينه آن را طبق مقررات آيين نامه اجراي وصو ل عوارض از مالك دريافت خواهد نمود.

تبصره 2- در مورد اضافه بنا با توجه بر مساحت زير بناي مندرج در پروانه ساختماني واقع در حوزه استفاده از اراضي مسكوني كميسيون مي تواند در صورت عدم ضرورت قلع اضافه بنا با توجه به موقعيت ملك از نظر مكاني ( در بر خيابانهاي اصلي يا خيابانهاي فرعي و يا كوچه  بن باز يا بن بست )راي به اخذ جريمه اي كه متناسب با نوع استفاده از فضاي ايجاد شده و نوع ساختمان از نظر مصالح مصرفي باشد ،تعيين و شهرداري مكلف است بر اساس ان نسبت به وصول جريمه اقدام نمايد.

(جريمه نبايد از حداقل يك دوم كمتر و از سه برابر ارزش معاملاتي ساختمان براي هر متر مربع بناي اضافه بيشتر باشد )در صورتي كه ذينفع از پرداخت جريمه خود داري نمود شهرداري مكلف است مجدداً پرونده را به همان كميسيون ارجاع و تقاضاي صدور راي تخريب را بنمايد .كميسيون در اين مورد نسبت به صدور راي تخريب اقدام خواهد نمود.

تبصره3- در مورد اضافه بنا زائد بر مساحت مندرج در پروانه ساختماني واقع در حوزه استفاده از اراضي تجارتي و صنعتي و اداري كميسيون مي تواند در صورت عدم ضرورت قلع  اضافه بنا  با توجه به موقعيت ملك از نظر مكاني (در بر خيابانهاي اصلي يا خيابانهاي فرعي و يا كوچه بن باز يا بن بست )راي به اخذ جريمه اي كه متناسب با نوع استفاده از فضاي ايجاد شده و نوع ساختمان از نظر مصالح مصرفي باشد تعيين و شهرداري مكلف است بر اساس ان نسبت به وصول جريمه اقدام نمايد

تبصره4- در مورد احداث بناي بدون پروانه در حوزه استفاده از اراضي مربوطه در صورتي كه اصول فني و بهداشتي و شهرسازي رعيت شده باشد كميسيون مي تواند با صدور راي بر اخذ جريمه به ازاء هر متر مربع بناي بدون مجوز يك دهم ارزش معاملاتي ساختمان يا يك پنجم ارزش سرقفلي  ساختمان ،در صورتي كه ساختمان ارزش دريافت سر قفلي داشته باشد ،هر كدام كه مبلغ ان بيشتر است از ذينفع ،بلا مانع بودن صدور برگ پايان كار ساختماني را به شهرداري اعلام نمايد .اضافه بنا زائد بر تراكم مجاز بر اساس مفاد تبصرهاي 2و 3 عمل خواهد شد .

تبصره 5- در مورد عدم احداث پاركينگ و يا غير قابل استفاده بودن ان و عدم امكان اصلاح ان كميسيون مي تواند با توجه به موقعيت محلي و نوع استفاده از فضاي پاركينگ راي به اخذ جريمه اي كه حداقل يك برابر و حداكثر دو برابر ارزش معاملاتي  ساختمان براي هر متر مربع فضاي از بين رفته پاركينگ باشد .صادر نمايد (مساحت هر پاركينگ با احتساب گردش 25 متر مربع مي باشد )شهرداري مكلف به اخذ جريمه تعيين شده و صدور برگ پايان ساختمان مي باشد

تبصره6- در مورد تجاوز به معابر شهر ، مالكين موظف هستند در هنگام نوسازي بر اساس پروانه ساختماني و طرح هاي مصوب رعايت برهاي اصلاحي را بنمايند.در صورتي كه بر خلاف پروانه و يا بدون پروانه تجاوزي در اين مورد انجام گيرد شهرداري مكلف است از ادامه عمليات جلوگيري و پرونده امر را به كميسيون ارسال نمايد .در ساير موارد تخلف مانن عدم استحكام بنا ، عدم رعايت اصول فني و بهداشتي و شهرسازي در ساختمان رسيدگي به موضوع در صلاحيت كميسيونهاي ماده صد است

تبصره 7- مهندسان ناظر ساختماني مكلفند نسبت به عمليات اجرائي ساختماني كه به مسئوليت آنها احداث مي گردد از لحاظ انطباق ساختمان با مشخصات مندرج در پروانه و نقشه و محاسبات فني ضميمه ان مستمراً نظارت كرده و در پايان كار مطابقت ساختمان با پروانه و نقشه و محاسبات فني گواهي گردد.هرگاه مهندس ناظر بر خلاف واقع گواهي نمايد و يا تخلف را به موقع به شهرداري اعلام نكند و موضوع منتهي به طرح در كميسيون مندرج در تبصره يك ماده صد قانون شهرداري و صدور راي بر جريمه يا تخريب ساختمان گرددشهرداري مكلف است مراتب را به نظام معماري و ساختماني منعكس نمايد .شوراي انتظام نظام مذكور موظف است مهندس ناظر را در صورت ثبوت تقصير برابر قانون نظام معماري و ساختماني حسب مورد با توجه به اهميت موضوع به 6 ماه تا سه سال محرئميت از كار و در صورتي كه مجدداً مرتكب تخلف شود كه منجر به صدور راي تخريب به وسيله كميسيون ماده صد گردد به حداكثر مجازات محكوم كند.


6.1.15.0
گروه دورانV6.1.15.0