شنبه, 23 تير 1403
  • ساعت : ۱۱:۵۶
  • تاريخ :
     ۱۴۰۳/۰۴/۱۳ 
  • تعداد بازدید : 58
next    /  2 prev
خرید اقالم ،علائم و تابلو های ترافیكی

آگهی مناقصه عمومی

شهرداری شهر قدس در نظر دارد نسبت به خرید اقالم ،عالیم و تابلو های ترافیکی از طریق مناقصه عمومی اقدام نمايد.

نوبت چاپ اول : 1403/04/04

نوبت چاپ دوم: 1403/04/11

روزنامه امین

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    6.1.15.0
    V6.1.15.0