شنبه, 23 تير 1403
  • ساعت : ۱۰:۰۵
  • تاريخ :
     ۱۴۰۳/۰۴/۱۳ 
  • تعداد بازدید : 70
next    /  2 prev
اجرای پیاده رو سازی معابر سطح شهر

آگهی مناقصه عمومی

شهرداری شهر قدس در نظر دارد نسبت به اجرای پیاده رو سازی معابر سطح شهر از طریق مناقصه عمومی اقدام نمايد.

نوبت چاپ اول : 1403/04/13

نوبت چاپ دوم: 1403/04/20

روزنامه تفاهم

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    6.1.15.0
    V6.1.15.0