شنبه, 18 آذر 1402
  • ساعت : ۰۸:۳۶
  • تاريخ :
     ۱۴۰۲/۰۸/۲۹ 
next    /  2 prev
روشنایی زمین چمن مصنوعی دوم استادیوم شهدا (نوبت اول)

آگهی مناقصه عمومی

شهرداری شهر قدس در نظر دارد نسبت به روشنایی زمین چمن مصنوعی دوم استادیوم شهدا از طریق مناقصه عمومی اقدام نمايد.

نوبت چاپ اول : ۱۴۰۲/۰8/24

نوبت چاپ دوم: ۱۴۰۲/09/01

روزنامه خریدار

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    6.1.7.0
    V6.1.7.0