يکشنبه, 14 خرداد 1402
  • ساعت : ۱۰:۱۷:۴۳
  • تاريخ :
     ۱۴۰۲/۰۳/۰۴ 
  • تعداد بازدید : 41
    /  2
خریدتعداد ۶۹۵عدد مخزن زباله(نوبت دوم)

آگهی مناقصه عمومی

شهرداری شهر قدس در نظر دارد نسبت به خریدتعداد ۶۹۵عدد مخزن زباله(نوبت دوم)  از طریق مناقصه عمومی اقدام نمايد.


نوبت چاپ اول :۱۴۰۲/۰۲/27

نوبت چاپ دوم: ۱۴۰۲/03/03

روزنامه اقتصادوسازندگی

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.7.2.0
    V5.7.2.0