پنج‌شنبه, 29 ارديبهشت 1401
  • ساعت : ۱۲:۱۷:۴۴
  • تاريخ :
     ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ 
  • تعداد بازدید : 135
    /  2
مدیریت، راهبری، بهره برداری، تعمیر و نگهداری جایگاه CNG قدس 2

آگهی مناقصه عمومی

شهرداری شهر قدس در نظر دارد مديريت، راهبری، بهره برداری، تعمیر و نگهداری جايگاه CNG قدس 2 واقع در شهرقدس، پشت شرکت نفت پارس را به صورت اجاره براساس قیمت پايه کارشناسی ماهیانه 000 / 000 / 180 ريال و سالیانه 2/160/000/000 ريال برای مدت يکسال از طريق مزايده عمومی و عقد پیمان با پیمانکار حائز صلاحیت (شرکتهای دارای سابقه فعالیت بهره برداری جايگاه CNG در منطقه و مستندات مربوطه قانونی به همراه رضايت نامه کتبی از شرکت پخش فرآورد ههای نفتی منطقه) اقدام نمايد.

تاريخ انتشار نوبت اول : 25 / 10 / 1400
تاريخ انتشار نوبت دوم : 02 / 11 / 1400

روزنامه اقتصادسرآمد

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.7.2.0
    V5.7.2.0